وکیل بین سامانه معرفی بهترین وکیل

Search

محاسبه خسارت تاخیر تادیه آنلاین

برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه می توانید از جدول زیر استفاده نمایید.

خسارت تاخید تاده  به معنای وجهی است که متخلف از تعهدات قراردادی، در ازای دیرکرد در ایفای تعهدات خویش مکلف است به متعهد له بپردازد. خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که ممکن است طرفین یک رابطه قراردادی برای تضمین اجرای تعهدات آن تعیین نمایند.

جهت مشاهده و محاسبه خسارت تاخیر تادیه گزینه های لازم را تنظیم نمایید. مثلا سال پرداخت، سال سر رسید، مبلغ و … را وارد کنید و مبلغ خسارت را ببینید.

منبع محاسباتی خسارت تاخیر چیست؟

ضرایب اعمال جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس، ضرایب اعلامی سالیانه بانک مرکزی و با توجه به تورم سالانه می باشد.

به زبان ساده اگر شخصی مکلف باشد پولی را در زمانی مشخص به شما پرداخت نماید در صورتیکه در دادگاه محکوم به پرداخت وجه در زمان مشخص به شما شود از آن تاریخ علاوه بر اصل پول می بایست خسارت ناشی از عدم پرداخت آن بر اساس ضرایب تورمی سالانه بانک مرکزی را پرداخت نماید.

می توانید از این جدول برای محاسبه دیرکرد چک، بازپرداخت بدهی، مهریه و … استفاده نمایید. 

محاسبه خسارت تاخییر تادیه